+

Imperi Alemany > Oldenburg (1871 - 1918)

Any2DM5DM10DMAny
2DM5DM - 1901
2DM5DM - 1900
2DM -  - 1891
 -  - 10DM1874
Sistema monetari: 1 mark = 100 pfennig
2DM - 2 mark
5DM - 5 mark
10DM - 10 mark
uCoin