+

Imperi Alemany > Bremen (1871 - 1918)

Any2DM5DM10DM20DMAny
 -  - 10DM - 1907
 - 5DM - 20DM1906
2DM -  -  - 1904
Sistema monetari: 1 mark = 100 pfennig
2DM - 2 mark
5DM - 5 mark
10DM - 10 mark
20DM - 20 mark
uCoin