+

Imperi Alemany > Hamburg (1871 - 1918)

Any2DM10DMAny
2DM10DM1906
Sistema monetari: 1 mark = 100 pfennig
2DM - 2 mark
3DM - 3 mark
5DM - 5 mark
10DM - 10 mark
20DM - 20 mark
uCoin